Projekty EÚ

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť Stolárstvo Sovík, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií a ich zavedenie do ostrej výrobnej prevádzky v spoločnosti v rámci výrobného procesu nábytku a interiérového vybavenia v našej spoločnosti.

Názov projektu Zavádzanie inovatívneho počítačového riadenia drevovýroby v Trenčianskom kraji
Hlavný cieľ projektu Odstránenie technologickej medzery v spoločnosti prostredníctvom inovácie 3 výrobných procesov a tým komplexnejšie uspokojenie potrieb zákazníkov
Operačný program Výskum a Inovácie – www.opvai.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.skKreatívnosťou výroby z dreva k podpore zamestnanosti

Spoločnosť Stolárstvo Sovík, s.r.o. získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Kreatívnosťou výroby z dreva k podpore zamestnanosti“ v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. MK-16/2019/SOIROPPO3-302031G706, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.2.2020.

Identifikácia projektu

Názov: Kreatívnosťou výroby z dreva k podpore zamestnanosti

Kód projektu v ITMS2014+: 302031G706 Miesto realizácie: Považská Bystrica
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

NFP: maximálne do výšky 149 877,66 EUR

Krátky opis projektu Hlavným cieľom projektu je „Obstaranie technológie pre kreatívnu výrobu z dreva“. V rámci realizácie projektu ide o zavedenie kreatívnej výroby do spoločnosti, kde sa chceme orientovať na kreatívnosť a jedinečnosť našej výroby a to opracovaním koreňov stromov, samorastov a kreatívnou výrobou z nesamovaných dosiek, fošní a hranolov.
Realizáciou hlavnej aktivity okrem naplnenia hlavného cieľa projektu „Obstaranie technológie pre kreatívnu výrobu z dreva“ naplníme aj stanovené špecifické ciele projektu:
• Podpora kreatívnej výroby v remeselnej výrobe z dreva • Nárast zamestnanosti v spoločnosti – organizačná inovácia • Otvorenie vlastnej predajne – netechnologická inovácia
Predmet projektu je v súlade s definovaného odvetvia KKP-Kultúrne jadro – Remeselná výroba – ISCO 7317 Remeselníci spracujúci drevo, prútie a podobný materiál . V rámci uvedenej klasifikácie činnosti je oprávnenou aktivitou, ktorá je predmetom projektu, aktivita „Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie“.
V rámci aktivity budú obstarané 3 technológie, ktoré sú kľúčové pre zavedenie kreatívnej výroby. Ostatné technologické zabezpečenie a činnosti na projekte sú financované z vlastných zdrojov.