You are here: Home / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosti Stolárstvo Sovík, s.r.o.

  1. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto podmienok sa rozumie:

Prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť Stolárstvo Sovík, s.r.o., so sídlom Podmanín 61, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36337307, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 14833/R, telefonický kontakt: +421424428645, emailový kontakt: sovik@sovik.sk;

Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa, zákazník či potenciálny zákazník Prevádzkovateľa alebo uchádzač o zamestnanie u Prevádzkovateľa;

Portálom“ internetový portál Prevádzkovateľa prevádzkovaný na internetových stránkach www.sovik.sk;

Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  1. Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia a plnenia zmluvy o dielo

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v rámci elektronickej komunikácie za pomoci emailových správ a kontaktného formulára na Portáli, sú: meno a priezvisko, dodacia a korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt a informácia o organizácii, v ktorej Dotknutá osoba pôsobí, ak táto osoba vystupuje ako zástupca danej organizácie. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom vedenia predzmluvných vzťahov a následne za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o dielo.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov sú vyššie spomenuté predzmluvné vzťahy a následná zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, tj. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov obsahujúcich osobné údaje Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať subdodávky v rámci uzavretej zmluvy o dielo, prepravu tovaru, webhostingové služby a správu Portálu, ako aj účtovné a právne služby.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Kontaktný formulár na Portáli nie je primárne určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

III. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newslettera

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o produktoch, službách, novinkách, akciách, súťažiach či iných témach, a to v elektronickej alebo v tlačenej podobe (newsletter), sú: meno a priezvisko, korešpondenčná a emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je

  1. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojich produktov a služieb po tom, čo Dotknutá osoba uzavrie s Prevádzkovateľom zmluvu, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť odber newslettra pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa;
  1. Súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Portálu a CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

III. Spracúvanie osobných údajov na účely zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zaradenia do jeho evidencie uchádzačov o zamestnanie a informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach, sú: identifikačné a kontaktné údaje Dotknutej osoby, údaje o jej pracovných skúsenostiach a preferenciách, údaje uvedené v Dokumentoch poskytnutých dotknutou osobou v rámci emailových správ a kontaktného formulára na Portáli.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zaradenie do Prevádzkovateľovej evidencie uchádzačov o zamestnanie a informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Osobné údaje prestanú byť spracúvané po skončení výberového konania, v ktorom bude Dotknutá osoba vybraná ako úspešný uchádzač o zamestnanie, čím účel spracovania týchto údajov pominie.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať subdodávky v rámci uzavretej zmluvy o dielo, prepravu tovaru, webhostingové služby a správu Portálu, ako aj účtovné a právne služby

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Kontaktný formulár na Portáli nie je primárne určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

 

  1. Používanie súborov cookies a iných technických nástrojov

 

Aby Prevádzkovateľ zaistil, že Portál bude fungovať riadne, pri jeho prevádzke môže používať súbory cookies, ktoré sa ukladajú do zariadenia Dotknutej osoby.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači alebo na mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri návšteve Portálu. To Portálu umožňuje zapamätať si posledné aktivity a užívateľské preferencie Dotknutej osoby (napr. prístupové údaje, jazyk, veľkosť písma, nastavenia zobrazenia webových stránok) po určitú dobu, takže pri ďalšej návšteve Portálu nie je potrebné tieto preferencie nastavovať znovu.

Ako Prevádzkovateľ používa súbory cookies?

Pri návšteve Portálu dochádza k automatickému spracovaniu niektorých údajov Dotknutej osoby, napr. informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme, o doméne webových stránok, z ktorých na Dotknutá osoba pristupuje na Portál, o počte návštev, o priemernej dobe strávenej prehliadaním konkrétnych stránok atď. Tieto údaje sú ukladané na účely monitoringu atraktivity Portálu, ako aj za účelom zlepšovania jeho funkčného a obsahového nastavenia. V tom tiež spočíva oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý je právnym dôvodom pre spracovanie údajov Dotknutej osoby. K spracovaniu vyššie uvedených údajov dochádza za použitia súborov cookies, IP adresy a ďalších technických nástrojov, ktoré umožňujú vyhodnotiť, aké časti Portálu sú populárne, čo si návštevníci Portálu prezerajú a koľko času na Portáli strávia. Súbory cookies pozostávajú z informácií, ktoré webový server odošle a uloží do internetového prehliadača Dotknutej osoby. Tieto informácie sú potom zaslané späť webovému serveru pri každej návšteve Portálu. To webovému serveru umožňuje identifikovať a sledovať internetový prehliadač Dotknutej osoby. Súbory cookies, ktoré používa Prevádzkovateľ, sa zaraďujú medzi tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie dátových prenosov za účelom prispôsobenia Portálu potrebám návštevníkov.

Pri návšteve Portálu má Dotknutá osoba možnosť prijať používanie cookies za pomoci tlačidla vyjadrujúceho súhlas. Ak svoj súhlas Dotknutá osoba nepotvrdí alebo ak používanie cookies zakáže, bude mať rovnaký prístup na Portál, ako keby svoj súhlas vyjadrila, výsledkom čoho bude získanie menej presných údajov na účely Prevádzkovateľa, teda na účely optimalizácie jeho Portálu. Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že aj keď použitie súborov cookies Dotknutá osoba akceptuje, môže ich zo svojho internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. V takom prípade bude pri opätovnej návšteve Portálu opätovne vyzvaná na vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu.

Využitie Portálu Prevádzkovateľ ďalej analyzuje prostredníctvom služby Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní Portálu za pomoci súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa Portálu sa používajú na vytváranie komplexných správ o jeho využívaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Ako kontrolovať používanie cookies?

Cookies je možné kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné nájsť na webových stránkach www.aboutcookies.org. Dotknutá osoba môže zmazať všetky súbory cookies, ktoré už v jej prehliadači sú, a ďalej môže nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby sa zabránilo ich ďalšiemu ukladaniu. Niektoré služby a funkcie Portálu však z tohto dôvodu nemusia fungovať riadne.